CMake

Posted by M. Serdar Karaman on July 20, 2022 · 1 min read

C ve C++ projeleriniz için platform ve derleyici bağımsız derleme komutları üreten bir otomasyon yazılımıdır. CMake bulunduğunuz platformda yüklü derleyici ve kütüphaneleri tarayıp sizin için en uygun araçları seçer.

graph TD A[Source Code] -->B(CMakeList.txt) B --> C{CMake} C --> G[Visual Studio files] C --> E[Makefiles] C --> F[XCode files] G -->|msbuild| H\[Windows App] E -->|make| I\[Linux App] F -->|xcodebuild| J\[MacOs App]

Basit bir CMakeList.txt dosyasi

cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
# Gereklı minimum CMake sürümünü. Her cmake dosyasında bulunması gerekir. 

project(
    TicTacToe 
    VERSION "0.2.1" 
    LANGUAGES CXX
)
# Proje ismi ve sürümünü belirtir.

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
# C++ standardını belirtir. Örneğin: 98, 11, 14, 17, 20, 23

set(PROJECT_SOURCES
    main.cpp
    widget.cpp
    widget.h
    mainwindow.ui
    mainwindow.cpp
    mainwindow.h
)
# Proje içinde kullanılan kaynak kodların listesini 
# PROJECT_SOURCES degişkeni olarak tanımlar.

add_executable(TicTacToe ${PROJECT_SOURCES} )
# PROJECT_SOURCES kullanılarak çalıştırılabilir dosya üretir. 
# Windows için .exe uzantısı eklenir.

Video eğitim serisi